handdator

Visa fullständig version : Trafiknämnden glömmer demokratiska spelregler i P-frågansmcrobot
2016-03-10, 13:08
I eftermiddag ska Trafiknämnden i Stockholms stad ha sammanträde. På dagordningen finns en punkt som heter " Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut". Den punkten handlar om att Trafiknämnden ska ge tjänstemännen i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater och p-skyltar, till ett värde av 84 miljoner kronor. Detta trots att det inte finns beslut ...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Trafiknamnden-glommer-demokratiska-spelregler-i-P-fragan/

ingvarolsson
2016-03-10, 21:07
Är det någon som vet om detta belut togs i dag?

Om beslutet fattades så borde det gå att JO-anmäla.

Någon som är juridiskt kunnig?

Mvh,
Ingvar

Petra
2016-03-11, 13:54
Jo, beslutet klubbades igenom. Här är udrag ur protokollet som justerades direkt.
--------
---------
§ 11
Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut
T2012-310–02254

Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1. Trafiknämnden godkänner förslag till inriktning avseende investeringar som behövs för genomförande av plan för gatuparkering.

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater. Upphandlingen villkoras av kommunfullmäktiges beslut om plan för gatuparkering samt genomförandebeslut för investeringen.

3. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 februari 2016.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Lorena Delgado (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att i första hand återremittera ärendet och i andra hand avslå ärendet samt att därutöver anföra följande:

Förslaget om en ny parkeringsplan är fortfarande ute på remiss med sista svarsdatum den 14 mars 2016. Förslaget till ny parkeringsplan har engagerat många. Att då föregå remissinstanserna genom att redan nu påbörja en upphandling av skyltar och parkeringsapparater är direkt oansvarigt och påvisar att den rödgrönrosa majoriteten inte respekterar de beslutsprocesser som finns. Som exempel kan nämnas att sju stadsdelsnämnder behandlar ärendet den 10 mars och ytterligare tre stadsdelsnämnder behandlar ärendet veckan därpå.

Vi tycker att det är viktigt att den rödgrönrosa majoriteten respekterar de beslutsprocesser som finns och att de synpunkter som kommer in i remissrundan faktiskt beaktas och arbetas in i den parkeringsplan som trafiknämnden och så småningom kommunfullmäktige ska ta ställning till. Att föregå beslutet genom att redan nu påbörja upphandlingen i enlighet med det aktuella ärendet rimmar således illa med majoritetens ambitioner om ökat medborgarinflytande och lokal demokrati. Vi anser därför att ärendet bör återremitteras i avvaktan på att remissrundan för parkeringsplanen samt beslut av densamma har behandlats i trafiknämnden under våren.

Beslutsgång i delen om återremiss
Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Lorena Delgado (V).

Reservation
Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss och sitt förslag.

Ersättaryttrande
Mikael Valier (KD) instämmer i förslag till beslut från vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C).

TMax500
2016-03-11, 20:29
Sovjetiskt!

gundj
2016-03-12, 08:02
Jag önskar vi hade en rödgrönrosa regering, det verkar ju vara en seriös grupp.

ingvarolsson
2016-03-12, 10:20
Jag har ingen stor förhoppning om att det kommer att leda någonstans jag men vill göra vad jag kan så jag har gjort
en JO-anmälan med följande motivation:

Beskrivning
Trafiknämnden i Stockholm har tagit nedanstående beslut trots att ärendet fortfarande är ute på remiss.

Att ta beslut i frågan utan att vänta in sista svarsdatum så att alla stadsdelsnämnder ges möjlighet att ha inflytande i beslutet är att åsidosätta medborgarinflytande, lokal demokrati och gängse beslutsprocess. 10 stadsdelsnämnder har ännu inte inkommit med sina remissvar.

Att nu starta upphandling av av parkeringsautomater innan kommunfullmäktige tagit beslut om parkeringsplanen och genomförande beslut för investeringen är slöseri med kommunens resurser.

Utöver min motivation till anmälan har jag skickat med texten i Petras inlägg ovan.

Mvh,
Ingvar

Maria Nordqvist
2016-03-13, 14:09
Det blir spännande att få höra resultatet Ingvar!

ingvarolsson
2016-03-13, 14:50
Jag hör av mig så snart jag har något att berätta.

Mvh,
Ingvar

Hampe
2016-03-14, 09:25
Den där "gilla-knappen", varför försvann den?


H

Peter1980
2016-04-05, 13:08
Finns det någon sorts protestlista eller liknande för detta?

Skulle avgiften bli 10:-/timme så blir det dyrare för mig att ta MC till jobbet än att ta bilen och parkera i jobbets garage.

Bra jobbat av de rödgrönrosa extremisterna i stadshuset!

Maria Nordqvist
2016-04-06, 05:51
Läs mer om det nya förslaget som presenterades igår. http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Infrastruktur/MC-parkering/Nya-P-forslaget-publicerat/
Länk till protestlista: http://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Infrastruktur/MC-parkering/Stoppa-nya-P-regler/

Hoke
2016-04-06, 06:45
Betänkt att det är enskilda människor som nu fattar dessa beslut utan att bry sig gängse beslutsgång eller att sätta sig in i vad de egentligen beslutar om.

Hampe
2016-04-06, 08:56
Tur att man inte är konspiratoriskt lagd.

Det hade ju kunnat bli jättejobbigt när Bilistverket försöker få bort oss som nyttofordon från TEN-T vägnätet genom att sätta upp räcken som är livsfarliga för just oss oskyddade trafikanter och rycker på axlarna åt våra protester med ett outtalat "kör andra vägar" samtidigt som (utländska) myndigheter försöker få bort oss som rekreationsfordon genom att blockera oss från den typ av vägar som svenska Bilistverket tycker att vi skall hålla oss till.

...samtidigt som städerna försöker skatta bort oss som pendlingsfordon.

Så vad återstår? Vad är vi? Vad blir vi?
Lekfordon hemma på gräsmattan...?


Om man hade haft en läggning för konspirationer alltså.
Hampe

Peter1980
2016-04-06, 09:26
Kollade Ratsit på ordförande i trafiknämnden, har jag träffat rätt Daniel Helldén (vilket verkar stämma med födelsedatumet) så är, eller har han varit styrelseordförande i Stockholm stads parkering. Inte konstigt om han gillar p-avgifter.

http://www.ratsit.se/19650627-Erik_Daniel_Hellden_Enskede/aUtgaSh813UfFWEX1wCkhmWHbeVA0sQA9R0BZUDA7M4

edit: ja det är han.

http://www.stockholmparkering.se/SitePages/Styrelse.aspx

Maria Nordqvist
2016-04-06, 13:17
Skulle vi kunna importera den här senatorn och göra honom till infrastrukturminister i Sverige? https://www.youtube.com/watch?v=KZUxOYxOMRU